Zen Fut Sai Kai Vegetarian Restaurant

Singapore, Asia

See this entry at Google Maps