The Belgian Cafe

Philadelphia Metro, Pennsylvania

See this entry at Google Maps