Merkato Ethiopian Cafe

Las Vegas, Nevada

See this entry at Google Maps