Smoke's Poutinerie

Ottawa, Ontario

See this entry at Google Maps