Shanghai Cafe

Salt Lake City, Utah

See this entry at Google Maps